Violenza a chasa

Essas Vus victima d'in act da violenza succedì en famiglia u en ina (ex-)relaziun? L'agid a victimas As gida a chattar vias per bandunar la violenza. Ella As infurmescha davart Voss dretgs e procura per ulteriur agid per Vus e Voss uffants..

Titelbild - Violenza a chasa

Sut violenza a chasa chapesch'ins violenza fisica, psichica u sexuala entaifer la famiglia u en ina relaziun da pèr actuala u passada.

Exempels per violenza a chasa pon esser:

 • violenza fisica da vart dals geniturs envers ils uffants
 • smanatschas u violenza psichica en il partenadi
 • stalking tras l'ex-partenari u l'ex-partenaria
 • violaziun en la lètg
 • agressiuns sexualas en famiglia
 • maltractament da vart da confamigliars che accumpognan u tgiran
 • violenza da vart dals uffants envers lur geniturs
 • smanatscha u effectuaziun d'ina maridaglia sfurzada

Essas Vus victima da violenza a chasa? Na savais Vus betg co proceder ussa ed avais tema? Na savais Vus betg cun tgi discurrer sur da quai ch'è succedì ed a tgi As drizzar? U è ina persuna che stat datiers a Vus victima da violenza a chasa e Vus vulais gidar? Alura As drizzai a l'agid a victimas.

Qua chattais Vus tut ils posts da cussegliaziun da l'agid a victimas

Tge po l'agid a victimas far per Vus?

Las persunas dal fatg da l'agid a victimas pon per exempel far il suandant per Vus:

 • Ellas taidlan per che Vus possias raquintar tge ch'è succedì cun Vus.
 • Ellas As gidan a ponderar co terminar la violenza.
 • Ellas As gidan a decider co cuntinuar, per exempel cun ina separaziun.
 • Ellas procuran per ulteriur agid, per exempel in'advocata u in advocat u sustegn psicologic u agid finanzial.
 • Ellas As pon era gidar a chattar in lieu protegì per Vus e Voss uffants, per exempel ina chasa da dunnas.

Dapli davart la cussegliaziun da l'agid a victimas

Colliaziuns

Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um:  fegls d'infurmaziun davart la violenza a chasa

Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um: fegl d'infurmaziun davart il stalking

Post svizzer da coordinaziun per il cumbat cunter la criminalitad: broschura davart la violenza a chasa

Infurmaziuns davart il tema da la maridaglia sfurzada

Per persunas dal fatg

Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um: toolbox violenza a chasa